Sprawdzamy – w których obszarach uzyskujemy najmniej i najwięcej życiowej satysfakcji.

Dowiadujemy się –  w jakim stopniu potrafimy utrzymać życiową równowagę pomiędzy pracą a życiem.

Monitorujemy –  jak jesteśmy przygotowani na radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi. 

 

 

Czym jest indeks BSC?

W badaniu ogólnopolskim, reprezentatywnym dla mieszkańców Polski, monitorujemy m.in. ich satysfakcję z ośmiu ważnych obszarów życiowych . Cztery z nich są związane ze sprawami osobistymi (Life) – zdrowia, rodziny, sposobu spędzania czasu wolnego, relacji towarzyskich oraz cztery ze sprawami zawodowymi (Work)- pracy, zarobków, rozwoju i stanu posiadania. Wynik 0% oznacza zupełny brak satysfakcji w danym obszarze a 100 % jego pełnię.  Indeks BSC to średnia oceny z ośmiu obszarów. Dodatkowo pokazujemy wyniki osobno dla BSC Work i BSC Life. (średnia z odpowiednich czterech obszarów)